Meer over Nieuws

Commissie Evangelisatie

Evangelisatie in navolging van Markus 16:15 "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen."

Commissie Evangelisatie

In Markus 16:15 lezen we "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen." In Mattheus 28: 19 "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb." Met deze woorden heeft de kerk als opdracht gekregen om het Evangelie te verkondigen aan onze medemens, dichtbij en veraf.

Er zijn verschillende mogelijkheden om evangelisatiewerkzaamheden op te zetten. De Commissie Evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk kan hierin ondersteunen en ontplooit verschillende activiteiten om het evangelisatiewerk vorm te geven. Zo wordt er al een aantal jaar een cursus evangelisatie gegeven waarmee de gemeenteleden voorbereid worden om evangelisatietaken op zich te kunnen nemen. In 2020 is er een tweejarige opleiding voor evangelist van start gegaan. Ook worden kinderwerkers opgeleid en wordt evangelisatiemateriaal beschikbaar gesteld.

De website Zien & Geloven is opgericht met het doel om het christelijk geloof  dichter bij mensen te brengen die hier niet of nauwelijks bekend mee zijn.

Uw steun

Een paar keer per jaar wordt een collecte gehouden voor het landelijk evangelisatiewerk van de Hersteld Hervormde Kerk. De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen beveelt deze collectes dan ook van harte aan, zodat het evangelisatiewerk voorgang mag blijven vinden.

U kunt het hele jaar door het de Commissie Evangelisatie steunen door uw gift over te maken  op IBAN: NL59 RABO 0141 4580 70 t.n.v. Commissie Evangelisatie HHK te Veenendaal onder vermelding van 10006. Het is ook mogelijk om de Commissie Evangelisatie te steunen met een eenmalige of doorlopende machtiging (via dit formulier kunt u die machtiging afgeven).

Meer informatie vindt u op  de website van de Commissie Evangelisatie.

  • © hersteld hervormde kerk 2024