Privacyverklaring

Privacyverklaring van Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen
Bij de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. Omdat we hierin volledig transparant willen zijn, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld zodat u weet welke gegevens verzameld worden wanneer u deze website gebruikt of persoonsgegevens aan de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen verstrekt en het doel waarom die gegevens bewaard worden. Hiermee wordt het voor u ook duidelijk hoe wij werken en met uw gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen en haar website. Bedenk en wees ervan bewust dat de Hersteld Hervormde Gemeente niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Deze verklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het houdt onder meer in dat de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen, persoonlijke informatie die met haar gedeeld wordt, vertrouwelijk zal behandelen.  

Wilt u meer weten over de beschermging van persoonsgegevens, dan kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen | Locatie
Kerkgebouw De Levensbron
Sloelaan 40
4535 EG Terneuzen

Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen | Postadres
T.a.v. scriba, dhr. A.G. Vlaander
Doorndijk 8
4571 SP Axel

Overeenkomst aangaan

Wanneer u lid wordt van de Hersteld Hervormde Kerk Terneuzen, schriftelijk, per e-mail, via het contactformulier of op andere wijze contact met ons opneemt, verstrekt u vrijwillig of noodzakelijk persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst die aangegaan wordt, uit te kunnen voeren. De digitale gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van waarop de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen gehost wordt, of die van een derde partij. Indien niet digitaal kunt u ervan verzekerd zijn dat wij veilig en bewust omgaan met uw gegevens. Wij zullen uw psersoonsgegevens nooit combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Binnen de Hersteld Hervormde Kerk Terneuzen is iedereen die op basis van zijn functie gegevens ontvangt verplicht tot geheimhouding.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie òf direct over iemand gaat, òf dat de informatie naar die persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Verkiezing ambtsdragers

De Hersteld Hervormde Kerk Terneuzen wordt bestuurd door een kerkenraad. Zij vergaderen en geven leiding aan de gemeente. De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers die daarin verkozen worden. Binnen de verkiezingsperiode worden persoonsgegevens verwerkt. In de eerste plaats worden door de gemeente namen voorgedragen van die leden die naar hun mening in aanmerking komen voor het ambt. Uit deze voorstellen maakt de kerkenraad een lijst op met verkiesbare personen en deelt die met de leden.

Verzamelde persoonsgegevens

 • Geslacht;
 • Naam en voornamen (cq voorletters);
 • Woonplaats.

Doel
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang van de gemeente om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

Ledenadministratie

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen maakt gebruik van ledenadministratie

Verzamelde persoonsgegevens

 • Geslacht;
 • Naam en voornamen (cq voorletters);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat en (indien van toepassing) de ingangsdatum van de burgerlijke staat;
 • Doop met vermelding van datum en gemeente en plaats waar deze werd bediend;
 • Belijdenis van het geloof met vermelding van datum en gemeente en plaats waar deze werd afgelegd;
 • Huwelijk, met datum waarop een zegen over het huwelijk werd gevraagd en de gemeente en plaats waar dit plaatsvond;
 • Datum van overkomst uit andere gemeente, met vemelding van die gemeente;
 • Gegevens in verband met beëindiging lidmaatschap van de gemeente;
 • Datum van vertrek of overschrijven naar andere gemeente met vermelding van naam van die gemeente;

Doel
De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en/of de overeenkomst van lidmaatschap uit te kunnen voeren.

Nieuws, actuele informatie

Om de gemeente te informeren over actuele zaken en betrokken te houden bij wat er speelt binnen de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen, worden persoonsgegevens verwerkt en de gemeenteleden per e-mail op de hoogte gebracht.

Verzamelde persoonsgegevens

 • E-mailadres

Doel
De gemeente verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

Kerkblad Kerkvenster

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen brengt periodiek het kerkblad Kerkvenster uit. Hierin worden gegevens van geboorten,  jarigen, zieken, enz. vermeld

Verzamelde persoonsgegevens

 • Geboortedag en leeftijd;
 • Geslacht;
 • Naam en voornamen (cq voorletters);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);

Doel
De gemeente verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang om een betrokken gemeenschap te kunnen zijn zodat leden naar elkaar om kunnen zien en hen op te dragen aan God. Voor het vermelden van persoonsgegevens rondom geboorte, jarige, zieke, enz. heeft de betrokkene (of wettelijke vertegenwoordiger) toestemming verleend.

Eredienst

Tijdens de erediensten worden tijdens het gebed of anders, namen van leden van de gemeente genoemd. De diensten zijn in de kerk te volgen en achteraf via digitale gegevensoverdracht en deze website.

Verzamelde persoonsgegevens

 • Geslacht;
 • Naam en voornamen (cq voorletters);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Geboortedag en leeftijd.

Doel
De gemeente verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang om een betrokken gemeenschap te kunnen zijn zodat leden naar elkaar om kunnen zien en hen op te dragen aan God. Voor het vermelden van persoonsgegevens heeft de betrokkene (of wettelijke vertegenwoordiger) toestemming verleend.

Diaconie

Hulpvragen voor de diaconie worden opgenomen in de administratie en kunnen aangevraagd worden via het contacctformulier op de website, via e-mail of anders.

Verzamelde persoonsgegevens

 • Geslacht;
 • Naam en voornamen (cq voorletters);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Financiële gegevens.

Doel
De gemeente verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang om tot een overeenkomst te koment tot hulpverlening aan hulpbehoevenden. Hiermee voldoet de gemeente en de diaconie aan haar taak, om te zien naar hen die hulp behoeven in de wereld.

Website

Met de website wordt bedoelt: https://www.hhgterneuzen.nl/. Op de website van de Hersteld Hervormde Kerk Terneuzen wordt de kerkenraad en zij die ondersteunende werkzaamheden verrichten, openbaar zichtbaar vermeld.

Verzamelde persoonsgegevens

 • Ambt of functie/werkzaamheden;
 • Geslacht en/of titel;
 • Naam en voornamen (cq voorletters);
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);

Doel
De gemeente verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang om de gemeente als open,  transparante en toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Server

De server voor lokale opslag bevindt zicht binnen de EU

Cookies

De website van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn  kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en nuttig zijn om de website goed te laten functioneren en websitegebruik analyseren.

Verzamelde persoonsgegevens
Deze website verzamelt en/of deelt geen persoonsgegevens via cookies, maar alleen geanonimiseerde gegevens zoals uw surfgedrag en type apparaat. Lees hier meer over in onze cookieverklaring.

Doel
De gemeente verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang om een beter beeld te krijgen op welke wijze de website wordt gebruikt en waar zij deze kan verbeteren.

Hyperlinks

De website van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hoewel met grote zorgvuldigheid geselecteerd, draagt de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop derden omgaan met persoonsgegevens. Let bij gebruik van die websites ook altijd op het bijbehorende privacybeleid!

Contact

Via de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen kunnen bezoekers contact opnemen met de gemeente. Voordat het formulier verstuurd wordt, dient de vraagsteller te bevestigen dat hij/zij op de hoogte is en akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van de persoons-/contactgegevens. De verstrekte gegevens blijven bewaard zolang dit nodig is voor het beantwoorden/behandelen van de vraag/het verzoek of worden na maximaal 1 jaar verwijderd.

Verzamelde persoonsgegevens

 • Geslacht;
 • Naam en voornamen (cq voorletters);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

Doel
De gemeente verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang om op basis van verkregen toestemming toegankelijk te zijn voor mensen die contact op willen nemen.

Bewaartermijn

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, maar maximaal 1 jaar tenzij wettelijke regelingen een langere bewaartijd voorschrijven. Gegevens van leden worden bewaard zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving lidmaatschap worden de gegevens maximaal 2 jaar bewaard.

Doorgifte van gegevens

De Hersteld Hervormde gemeente Terneuzen geeft alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is voor de uitoefening van haar taak of voor het beantwoorden van een vraag en/of verzoek.

 • Administratiekantoor;
 • Postbezorging;
 • Cloud-opslag.

De gemeente zal nooit gegevens verstrekken aan landen buiten de Europese Unie of bedrijven waarvan bekend is dat zij niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op De verwerking van persoonsgegevens van de Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen en het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Volgens de AVG heeft u recht op toegang tot en wijziging en/of correctie van uw persoonsgegevens (art. 13 e.v. ). Neem hiervoor contact op met met Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen, via de scriba, dhr. D. Vlaander, Doorndijk 8, 4571 SP Axel of via scriba@hhgterneuzen.nl. Er wordt zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Als laatste heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Veiligheid

De Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen stelt alles in het werk om uw gegevens zo goed als mogelijk te beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies van alsmede  ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Heeft u desondanks toch het gevoel dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er (mogelijk) sprake is van misbruik, neem dan contact op met Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen, via de scriba, dhr. D. Vlaander, Doorndijk 8, 4571 SP Axel of via scriba@hhgterneuzen.nl.

Vragen en feedback

De Hersteld Hervormde Gemeente Ternzeuzen controleert regelmatig of zij aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze verklaring of hoe wij met uw privacy omgaan, kunt u contact met opnemen met de scriba:

Hersteld Hervormde Gemeente Terneuzen
Scriba, dhr. A.G. Vlaander,
Doorndijk 8,
4571 SP Axel
scriba@hhgterneuzen.nl

 • © hersteld hervormde kerk 2024