Meer over Agenda

Pinkstermaandag

Uitstorting Heilige Geest

24 mei2021

Met Pinksteren herdenken wij dat de Heilige Geest met zichtbare tekenen over de apostelen werd uitgestort. De gemeente raakt in verwarring doordat de Geest hen allen in andere talen liet spreken. Men begreep het niet en begon te spotten. Hierop houdt Petrus een lange toespraak waarin de opstanding van Jezus centraal staat en roept iedereen op zich te bekeren. Drieduizend mensen laten zich dopen. Dit gebeuren wordt gezien als het ontstaan van de eerste Christelijke gemeente.

In Handelingen 2 is het volledige Pinksterevangelie te lezen.

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal."

Handelingen 2:38-39