Meer over Gemeente

Orde van dienst

Om de diensten ordelijk te laten verlopen en vaste elementen terug te laten keren, vinden deze plaats volgens onderstaande structuur.

Voor de dienst
Voor de dienst vindt er een inleidend orgelspel plaats. Bezoekers nemen plaats. Indien gewenst kan de koster u een plaats toewijzen.

De orde van dienst wordt meegedeeld via het Psalmbord. U vindt hierop de Psalmen en/of gezangen die gezongen worden tijdens de dienst en het bijbelgedeelte dat gelezen en uitgelegd zal worden.

Aankondiging en voorzang
De dienst wordt aangekondigd door de dienstdoende ouderling. Hij informeert de gemeente over geplande activiteiten en diensten die de komende week plaats zullen vinden, de bestemming voor de collectes die tijdens en na de dienst gehouden worden en geeft de voorzang aan. Hierna keert de dienstdoende ouderling terug naar de consistorie om de voltallige kerkenraad en de voorganger op te halen.

Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Na het zingen van de voorzang komt de kerkenraad binnen en wordt de voorganger door de dienstdoende ouderling naar de preekstoel gebracht. Zij wensen elkaar Gods zegen toe voor deze dienst. Hierop volgt een moment van stilte dat de voorganger, kerkenraad en gemeente de ruimte geeft voor een persoonlijk gebed.

Votum en zegengroet
De voorganger opent de dienst met een votum en zegengroet. In het votum belijden we als gemeente onze afhankelijkheid en verwachting van God. Na het votum volgt de groet. Hierin groet de Heere zelf de gemeente die aanwezig is. Zowel het votum als de groet bestaan uit Bijbelteksten: Psalm 124:8 en 138:8 en Openbaringen 1:4.

Collecte
Tijdens orgelspel wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerkvoogdij. De doelen zijn bij de mededelingen bekend gemaakt. De collecte kan bestemd zijn voor: instandhouding van erediensten, kosten pastoraal werker, huur kerkgebouw, zending, noodhulp, enz...

Zingen

Wet van God of Geloofsbelijdenis
In de morgendienst wordt de Gods heilige wet uit Exodus 20 voorgelezen. Na het voorlezen van de wet wordt vaak een lied gezongen waarin de gemeent óf schuld belijdt óf een lied waarin de gemeente om hulp en kracht vraagt om Gods wet te volbrengen.

In de avonddienst doen we als gemeente belijdenis van ons geloof. Hierna wordt vaak een lied gezongen waarin de Heere gedankt en geprezen wordt.

Zingen

Schriftlezing
De voorganger leest een gedeelte uit de Bijbel in Statenbijbel voor. Hieruit zal óf gepreekt worden, of het gelezene is een belangrijk tekstgedeelte bij het leerboek waaruit één of meerdere artikelen verklaard zullen worden. 

Gebed
De voorganger bidt samen met de gemeente om verlichting van de Heilige Geest. Hij bidt of wij de boodschap mogen begrijpen en geloven, maar ook om kracht en wijsheid om de juiste woorden te mogen spreken tot de gemeente. Er wordt gebeden voor de gemeente, voor zieken, mensen met zorgen, verdrietigen of voor hen die eenzaam zijn. Er wordt gedankt voor gezondheid, herstel en blijde gebeurtenissen. Er wordt gebeden voor activiteiten vanuit de gemeente, wijsheid voor overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk,  het zendingswerk, evangelisatiewerk, het land Israël, enz.

Zingen

Preek
In de preek wordt Gods Woord verkondigd. Een Bijbelgedeelte wordt uitgelegd met als doel dichter bij God en Zijn Woord te komen, je geloof te versterken en in het leven van alle dag in de praktijk te brengen. In zogenaamde leerdiensten wordt onderwijs gegeven over gedeeltes uit de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis of de Dordtse leerregels.

Zingen en dankgebed
De voorganger dankt samen met de gemeente de Heere voor het onderwijs dat we mochten krijgen en vraagt om Gods leiding voor de gemeente.

Zingen en zegen
Na het zingen gaat de gemeente (voor zover dit mogelijk is) staan en spreekt de voorganger namens de Heere de zegen uit. Dit is de Bijbeltekst uit Numeri 6:24-26.

De kerkenraad verlaat de kerkzaal

Uitleidend orgelspel en collecte
De gemeente verlaat de kerkzaal en bij het verlaten is er een extra collecte. Het doel is wisselend en is tijdens de medelingen bekend gemaakt.

  • © hersteld hervormde kerk 2024