Meer over Agenda

Eerste Kerstdag

De geboorte van Christus, Zijn komst naar de aarde.

25 dec2023

Met Kerst belijden we de geboorte van Christus, Gods Zoon die naar een wereld vol duisternis kwam om licht brengen. Het woord Kerst is een verbastering van Christus. "Kerstenen" betekent letterlijk christelijk maken. De allereerste keer dat de komst van Christus aangkondigd wordt is te vinden in heb boek Genesis.

"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen."

Genesis 3:15
 

Op meerdere plaatsen in het Oude Testament wordt de belofte van Christus komst herhaald.

"Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen."

Jesaja 11:1
 

De geboorte van Christus en het Kerst-evangelie wordt beschreven in Mattheüs en Lucas.

"En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelve landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen." 

Lucas 2:1-14
  • © hersteld hervormde kerk 2023