Meer over Agenda

Kerst

De geboorte van Christus, Zijn komst naar de aarde.

26 dec2021

Met Kerst belijden we de geboorte van Christus, Gods Zoon die naar een wereld vol duisternis kwam om licht brengen. 

Het woord Kerst is een verbastering van Christus. "Kerstenen" betekent letterlijk christelijk maken. Het Kerst-evangelie wordt beschreven in Mattheüs en Lucas.

"Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judéa, in de dagen van den koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen,  Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben gezien Zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem; En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal."

Mattheüs 2:1-6

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021