Meer over Gemeenteleven

Catechese

Het woord catechese is afkomstig uit het Latijn (catechesis) en Grieks  (κατ?χησις, katèchèsis) en betekent: Godsdienstonderwijs of opvoeden tot geloof. In de Bijbel roept God ouders op om hun kinderen of Zijn grote daden te vertellen: "En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat." Deutronomium 6:6-7. De kanttekening zegt over het woord "inscherpen" het volgende: "scherpen, wetten, slijpen, dat is, alzo voordragen dat zij in hun hart mogen doordringen; gelijk wapenen gescherpt worden om naar het voornemen desgenen die ze gebruikt, door te dringen".

Belofte
Wanneer ouders hun kindje laten dopen, beloven ze hem/haar te onderwijzen én helpen onderwijzen in de leer van Gods Woord. Concreet betekent dit dat Godsdienstonderwijs, ook binnen het gezin, een belangrijke taak van de ouders is: samen bidden, Bijbellezen en praten over het geloof en de praktische uitvoering daarvan. Wordt een kind ouder, dan is het laten volgen van de catechisaties een andere manier waarop de belofte die werd gegeven bij de bediening van de Heilige Doop, gestalte krijgt.

Catechisatie

De catechisatielessen zijn een middel om kennis van God en de Bijbel te vergroten. Kennis in het hoofd is niet de hoofdzaak, maar legt wel een degelijk fundament. Kennis helpt om de preken beter te begrijpen en wil de Heere gebruiken om kinderen en jongeren te brengen tot waarachtig geloof en bekering.

De catechese valt onder verantwoording van de kerkenraad en wordt gegeven door ouderling A.G. Vlaander. In de maanden oktober t/m maart en wordt wekelijks op dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 uur catechisatie gegeven (uitgezonderd de schoolvakanties en de weken waarin dankdag en biddag vallen). De leidraad hierbij is de methode van de HHK Leer mij.

De wens en bede van de kerkenraad is dat de Heere Zijn zegen aan de lessen verbindt en de catechisanten met de Psalmdichter van Psalm 71:17 mogen nazeggen "O God, Gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan".

Verdieping of belijdeniscatechisatie

Wilt u zich verder verdiepen in de Christelijke geloofsleer, of denkt u erover om openbare belijdenis van uw geloof af te leggen, dan bent u van harte welkom om de lessen belijdeniscatechisatie te volgen.

Het afleggen van openbare geloofsbelijdenis betekent Bijbels gezien dat we van harte belijden niet meer te kunnen leven zonder de Heere. Daarbij hoort het verlangen om in alles te leven naar Gods wil uit liefde voor Hem en Zijn dienst. Twijfelt u of u deze stap kunt zetten? Juist dan bevelen wij het volgen van deze verdieping in de Christelijke geloofsleer van harte aan. Het is goed om te weten dat het volgen van belijdeniscatechisatie niet betekent dat u ook automatisch openbare geloofsbelijdenis aflegt. Het volgen van de lessen kan en wil de Heere ook gebruiken om u helderheid te geven over uw vragen en antwoord te geven of u klaar bent  om deze belofte uit te spreken.

Belijdeniscatechisatie duurt twee seizoenen en wordt gegeven door ds. G. Kater. Tijdens deze lessen wordt de Gereformeerde geloofsleer diepgaand behandeld. Hierbij is ook alle ruimte om in te gaan op actuele theologische of ethische vragen rondom een open Bijbel.

Wanneer u de lessen volgt, dan sluit u aan bij de geloofsgenoten van Arnemuiden. De belijdeniscatechisatie wordt gegeven in de maanden oktober t/m maart, in principe op maandagavond.

Deelnemen

Wilt u belijdeniscatechisatie volgen? Meldt u zich dan per e-mail aan bij ds. G. Kater.  Heeft u vragen over catechisatie of belijdeniscatechisatie, neem dan contact op met de kerkenraad.

Contact

Wilt u zich aanmelden voor belijdeniscatechisatie, neem dan rechtstreeks contact op per e-mail:

Heeft u vragen over (belijdenis)catechisatie, neem dan rechtstreeks contact op per e-mail:

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024